പ്രൊഡക്ട് പാക്കേജിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും , അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും | Product Packaging

0 Просмотры
Издатель
8 important points to take into consideration while using packaging as a marketing tool for your product.
1. Packaging Design
2. Consumer Relevance
3. Higher Shelf Take-Off
4. Affordability
5. Revenue Growth
6. Customer Convenience and Feasibility
7. Value-added
8. Gaining Customer Trust and Credibility

Dr. Renjith Raj is a Management Consultant who has delivered powerful management coaching to entrepreneurs for about 12 years.

During the last 12 years he has set aspirations and given directions to Small, Medium enterprises in varied industries who longed for better results in their business.

His expertise in offering business consultation is widely spread across 40 different industries covering 250 plus clients.
Категория
Фантастика онлайн
Комментариев нет.